Πρακτικές λύσεις για τη μείωση αποβλήτων τροφίμων

 

Αποθήκευση και αγορά

 • Κατάλληλες επιλογές διαχείρισης της αποθήκευσης,(αρχή πρώτης προτεραιότητας- FIFO).
 • Ευέλικτος προγραμματισμός γευμάτων με χρήση των προϊόντων που βρίσκονται κοντά στη λήξη.
 • Μακροπρόθεσμη καταγραφή/ανάλυση των πωληθέντων γευμάτων, με σκοπό την προσαρμογή των παραγγελιών τροφίμων (σε σχέση με την ημέρα της εβδομάδας, την εποχή ή σημαντικά γεγονότα).
 • Συχνή/καθημερινή συνεργασία με τους προμηθευτές, αγοράζοντας μικρές ποσότητες.

 

Προετοιμασία / μαγειρική

 • Ανάπτυξη στρατηγικών κατά της σπατάλης (π.χ. υπολογισμός μερίδων).
 • Επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).
 • Έλεγχος των απωλειών κατά την προετοιμασία και συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων.
 • Σωστή συντήρηση και γρήγορη ψύξη των τροφίμων για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών.

 

Σερβίρισμα

 • Αποφυγή σερβιρίσματος γευμάτων μόνο για λόγους παρουσίασης (χρήση φωτογραφιών).
 • Χρήση μικρών δίσκων – δοχείων.
 • Αποφυγή πλήρους γεμίσματος των δοχείων και δίσκων προς το τέλος του πρωινού, του γεύματος ή του δείπνου.
 • Προσαρμογή των μεγεθών των μερίδων στις ανάγκες των πελατών (πχ. προσφορά μισών μερίδων).
 • Ελκυστική παρουσίαση των γευμάτων.

 

Τελικό στάδιο

 • Ευαισθητοποίηση των πελατών για το θέμα των αποβλήτων τροφίμων (π.χ. χρήση αφισών ή άλλων οπτικών μέσων).
 • Σωστή επικοινωνία με τους πελάτες προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως χωρίς την δημιουργία περισσευμάτων ή αποβλήτων.
 • Καταγραφή λόγων απόρριψης τροφίμων σε φύλλα ανατροφοδότησης  και επακόλουθη εφαρμογή κατάλληλων δράσεων αποφυγής.
 • Δωρεά τροφίμων σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.